پرسه در حوالی کلمات

زیبایی برخی کلمه‌ها، مرا میخ‌کوب می‌کند. چطور ممکن است، یک کلمه بتواند این‌قدر زیبا باشد؟ متنی که با این کلمات زیبا نوشته شود، تا چه حد می‌تواند زیبا، عمیق و پرمعنی باشد؟ مفاهیمی را در دل خود دارند، که گاهی متعجب می‌شوم که چطور یک کلمه، به تنهایی، قادر است این حجم از معنا را […]