محتوا یا بی‌محتوا؟

این روزها تبِ تولید محتوا بالا گرفته‌است. هر کسی، هر گوشه‌ای با هر تخصص و بی هر تخصصی، می‌تواند رسانه‌ای داشته باشد، تبلیغ کند، بنویسد، در بوق و کرنا کند، اعلام وجود و مواضع کند، آن‌هم در باب هر مساله و موضوعی، چه در آن کارشناس باشد، چه نباشد. این پدیده نه‌چندان نوظهور چشم‌اندازِ روشنی […]