استعاره‌‌ای برای زندگی یک نویسنده

آینه، استعاره‌ای برای زندگی است، برای وقتی که به دنبال معنایی برای روزمرگی‌ها و شب‌مرگی‌های‌مان می‌گردیم. زمانی حقیقت را در پسِ پردۀ ابهام نهان کردند و رویش را به جهل و ناز پوشاندند. بعد هم آینه‌اش را به زمین زدند. تکه‌تکه شد و هر تکه‌اش قلب آدمی را شکست و در آن جای‌ گرفت. و […]