تختِ پروکروستس: روایت‌های متناقض

The best revenge on a liar is to convince him that you believe what he said. بهترین انتقام از یک دروغ‌گو این است که او را متقاعد کنید، آن‌چه گفته است را باور کرده‌اید.   When we want to do something while unconsciously certain to fail, we seek advice so we can blame someone else […]

تختِ پرکروستس:‌ مقدمه

The person you are the most afraid to contradict is yourself. کسی که بیشتر از همه می‌ترسید با او مخالفت کنید، خودتان هستید.   An idea starts to be interesting when you get scared of taking it to its logical conclusion. یک ایده، تازه وقتی جالب می‌شود که شما از پذیرفتنش، به خاطر  پیامد منطقی […]

تختِ پروکروستس

در اساطیر یونان، پروکروستس، پسر پوزیدون‌(خدای دریا)، کسی بود که عادت داشت، مسافران خسته را به خانۀ کوچکش در آتیکا، دعوت کند و سخاوت‌مندانه از مهمان‌هایش پذیرایی کند و به آن‌ها جایی برای خوابیدن بدهد. اما او ذهنی پیچیده‌ و رازی بسیار مخوف، برای انتخاب کسانی که شایستۀ مهمان‌نوازی‌اش بودند، داشت. او می‌خواست مسافران روی تختی بخوابند […]