معنای از دست رفته!

واژه‌ها هم سرزمین خود را دارند و پشت هر کدام به فرهنگ و تاریخی گرم است که از آن آمده‌اند. هر کلمه سفیری از معناست که ما را به دنیایی جدید رهنمون می‌شود. و زبان، این همیشه در جذبه‌ای شگفت، که در هاله‌ای از شهود پرسه می‌زند، و حضورش در دنیای ما، هنوز پشت مهی […]