اردی‌بهشتِ جان‌‌ها

اردی‌بهشت تمامِ جانِ بهار است! اردی‌بهشت جان! نمی‌دانم تو آمده‌ای تا به ما رسیده‌ای یا این ماییم که فصل‌ها را یکی‌یکی تاب‌ آورده‌ایم تا به تو برسیم؟ اما الان و اینجا تو هستی و ما! و آمده‌ای تا ما لبِ جان‌مان را تر کنیم از طعم بهشتی‌ات. که اردی‌بهشت، بهشتِ جان‌هاست! بهشتِ جان‌های مشتاق است. […]