کاش می‌دانستم‌های زندگی

به خودِ‌ آینده‌تان، آینده ده سالِ دیگرتان، نامه‌ای بنویسید. عنوان نامه‌ هم این باشد: «کاش می‌دانستم‌های زندگی». با ارزش‌ترین چیزهایی را که فکر می‌کنید هر کسی باید آن‌ها را بداند، به ترتیب اولویت لیست کنید. نکته‌هایی که گمان می‌کنید، به همه ما کمک می‌کند تا بهتر زندگی کنیم.   ۴۰ قانون طلایی برای زندگی بهتر […]