چرا از کتاب خواندنم بهرۀ کافی نمی‌برم؟

کتاب کوچکی خریدم که چند جمله از آن هنوز شروع نشده، بدجور مرا گرفتار خودش کرده است. کتاب هنرمندانه بقاپید آستین کلئون . یکی از سر فصل‌ها این بود: اگر کتابی که به دنبالش هستی وجود ندارد، خودت آن را بنویس. چند وقتی است که با خودم فکرمی کنم: چرا این همه کتاب خواندن من […]