بگشای در که دل‌تنگ بهارم!

بگشای در که دل‌تنگ بهارم ! بهار پشت در منتظر است، تا او را به دل‌هایمان راه دهیم. دل‌هایی، مرده از غم‌ها و نفرت‌ها. دل‌هایی، زده شده از نگاه‌ها، سرزنش‌ها و قضاوت‌ها. دل‌هایی، آکنده از اندوه‌ها و از دست دادن‌ها. بهار منتظر است همه این‌ها را از دل برون کنیم تا جایی برایش گشوده شود. که […]