راز تولید محتوای تاثیرگذار

هر کس چیزی می‌خواهد، حتی اگر خودش هم نداند. کسی نیست که خواسته‌ای نداشته باشد، فقط ممکن است از آن آگاه نباشد. این خواسته و نیاز ممکن است، رسیدن به جایی، انجام کاری یا تبدیل شدن به کسی باشد. اما برای انجام آن افراد باید چگونگی رسیدن به آن را بدانند. این‌جا همان جایی است […]

محتوا یا بی‌محتوا؟

این روزها تبِ تولید محتوا بالا گرفته‌است. هر کسی، هر گوشه‌ای با هر تخصص و بی هر تخصصی، می‌تواند رسانه‌ای داشته باشد، تبلیغ کند، بنویسد، در بوق و کرنا کند، اعلام وجود و مواضع کند، آن‌هم در باب هر مساله و موضوعی، چه در آن کارشناس باشد، چه نباشد. این پدیده نه‌چندان نوظهور چشم‌اندازِ روشنی […]