کلمات عاشق‌اند یا عاقل؟

کلمه بود و دیگر هیچ نبود! کلمه تمام جهان است. همان کلمه‌ای که، بود، حتی وقتی جهانی نبود. تا کلمه‌ای نباشد، جهانی هم نخواهد بود. کلمه‌ها اگر عاقل باشند، دنیا چه شکلی خواهد بود؟ کلمه‌ها اگر عاشق باشند، دنیا چگونه خواهد بود؟ به من بگو کلمه‌هایت چه رنگی هستند، تا به تو بگویم دنیایت چه […]