گزین‌گویه، کوتاه‌ترین فُرمِ جُستار

در پست هُنرِ از دست‌رفتۀ گزیده‌گویی و گزیده‌خوانی در معرفی فُرمِ ادبیِ گزین‌گویه گفتیم که  گزین‌گویه، گفتار یا نوشتاری است موجز و مختصر، که برای بیان یک اصل حقیقی یا موقعیت یا مشاهده، در یک قالب کوتاه و به یادماندنیِ ادبی، که هدفش تعریف یا تعیین کردن است. در پست جستار چه کم از مقاله […]