چطور مانند یک نویسنده کتاب بخوانیم؟

بیشتر ما می‌نویسم، چون کتاب‌های شگفت‌انگیزی خوانده‌ایم. کلمات آن‌ها، دنیاهای جدیدی به روی ما گشوده‌اند، چشم‌انداز بدیعی پیش چشم ما آورده‌اند و ایده‌های بسیار بزرگ‌تر از آن‌چه قبلا داشته‌ایم به ما بخشیده‌اند. قوۀ ادراک و تخیل ما در کنار هم رشد کرده‌اند تا بتوانیم دنیای‌ خود را تغییر دهیم و در سطحی دیگر بنویسم. ما […]