فلسفۀ نوشتنِ من

نوشتن، معلمی است که اولین شاگردش، خودِ‌ تو هستی! این جمله چقدر تأمل برانگیز است و تکان‌دهنده. به راستی تا وقتی نتوانسته‌ای چیزی را که آموخته‌ای به زبانی ساده و قابلِ‌ فهم برای خودت و دیگران بیان کنی یا به روی کاغذ بیاوری، نمی‌توانی ادعا کنی آن مطلب را به طور کامل درک کرده‌ای و […]