نوشتن، سبکی برای زندگی

نوشتن کار نیست، کیفیت است! کیفیتی که زندگی‌ات را می‌سازد. نوشتن سبکی از زندگی است که هر لحظه‌اش زایشی دوباره است. یا خلق می‌کنی یا خلق می‌شوی. با نوشتن، تو هست می‌شوی. زندگی با نوشتن از پستی به هستی کوچ می‌کند. زندگی با نوشتن ماناست و بی‌نوشتن، میرا! نوشتن همان خلق است،‌ آفرینشی که تو در آن […]