دست‌ها هم عاشق می‌شوند!

دست‌ها، این تکه‌های جانداری که گویا برای خود موجودیت مستقلی دارند! مخلوقاتی عجیب با شخصیت‌هایی، به گونه‌گونگی آدم‌ها!   دست‌ها هم حرف‌هایی برای گفتن دارند! دست‌ها هم حافظه دارند! دست‌ها خاطره سازند! دست‌ها می‌نویسند و تقدیر را رقم می‌زنند!   دستی که به شانه‌ات می‌خورد و تو بر می‌گردی یا لبخند به لبت می‌نشیند و […]