مطالعه به سبک یک نویسنده

حرفه‌ای‌ها، جور دیگری کتاب می‌خوانند. یادگیریِ روش «خواندن مانند یک نویسنده»، مهارتی مهم برای نویسنده‌های حرفه‌ای است.   نویسنده‌ها، الزاما برای درکِ یک داستان، کتاب نمی‌خوانند. آن‌ها کتاب نمی‌خوانند که بفهمند چرا یک شخصیت این‌طور یا آن‌طور عمل کرده یا نقطۀ اوج داستان کجاست. آن‌ها سعی می‌کنند بفمهند چطور این شاه‌کارها، خلق شده‌اند.   شما […]