اصالت یا اصیل بودن؟

اصالت را گاهی اصل بودن معنا می‌کنند. اصل بودن و اصیل بودن.  اما به نظر می‌رسد در اصالت، شدن، از بودن مهم‌تر است. شدن، فرایندی است که می‌آفریند. اینکه در فرایندی که مختص خود توست، چیزی را بیافرینی که جزئی از وجود تو هم در آن باشد. حتی اگر در این بازآفرینی اقتباسی از سایرین […]